Semalt: Web dizaýnynda mazmun we açar sözler näme üçin möhüm?

Dogry mazmuny bolmadyk we gowy işlenmedik web sahypasy hiç hili traffik almaz, bu guramanyň onlaýn täsir etmegine kömek etmez. Şeýle hem degişli mazmunyň ýoklugy sebäpli gözleg motorlary tarapyndan aýlanyp geçer. Açar sözler we mazmun web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.

Semaltly Iwan Konowalow sebäplerini aşakda ara alyp maslahatlaşdy, bir gurama mazmundan we açar sözlerden habardar bolmaly

1. Mümkin bolan müşderileriňize habar bermek

Müşderilerine önümleri ýa-da hyzmatlary barada bilim bermek her bir işiň borjy. Diňe bir önümi alyjylara zyňyp, olaryň ýerine ýetirip, satyn almagyna garaşyp bilmersiňiz. Köne günlerde-de maglumat almak kyn bolan kompaniýalar önümi satmazdan ozal köpçülige bilim bermek üstünde işlediler.
Şol sebäpli alyjylar üçin önümleriňiz barada dogry mazmuna eýe bolmalysyňyz. Mundan başga-da, alyjylar habarly karar bermek üçin pudak we umuman bazar barada has köp maglumat talap ederler. Bularyň hemmesini göz öňünde tutýan web dizaýny, köpçüligi özüne çeker.

2. Maglumat näçe bolsa, ygtyýar nokadyna öwrülersiňiz

Adamlar, adatça, näme hakda gürleşýändiklerine bil baglap boljakdygyny görkezýän bir web sahypasyna ýa-da bir adama ynanýarlar. Web sahypaňyzy internet ulanyjylary maglumat çeşmesi hökmünde ideal hasaplasa, has köp adam geler. Üstesine, adamlar gowy önüm maglumatlary alyp boljak ýeke-täk ýeriňiziň sahypaňyzdygy barada umumy düşünje alarlar. Web dizaýn prosesinde bu içerki faktlara eýe bolmak bilen, bazary öz tarapyňyza çekmek üçin uly bir mümkinçilik bar.

3. Gözleg motorynyň reýtingi gowulaşýar


Her web sahypasy gözleg motory sahypalarynyň başyna çykmak pikiri ýa-da pikiri bilen döredildi. Dogry mazmun we açar sözleri dogry ýerlere ýerleşdirmek bilen, web sahypaňyz köp adamyň görmegine uly mümkinçilik döredýär. Munuň esasy sebäbi gözleg motorlarynyň gözleg sahypalarynda ýokary görkeziji bolmagydyr.

4. Web sahypaňyz has köp baglanyşyk alar

Baglanyşyk binasynyň nämedigini bilýärsiňiz, ýöne web sahypaňyz üçin näderejede möhümdigini bilmeli bolmagyňyz mümkin. Valueokary bahaly maglumatlara we gowy ýerleşdirilen açar sözlere eýe bolan web sahypalary, has köp web sahypasy we blog olar bilen baglanyşmak isleýär. Şeýlelik bilen, şeýle web sahypasy ýokary hilli mazmuna garanyňda has köp basylýar.

mass gmail